หน้าที่กลุ่มงานภายใน

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมุลต่างๆ
 • ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สำรวจข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ร้องขอ
 • ให้คำปรึกษา และดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจรและขนส่ง

 • ศึกษา วางแผน จัดวางระบบฐานข้อมูลด้านการจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ข้อมูล มีความถูกต้องและทันเหตุการณ์
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานสำหรับการดำเนินการอำนวยความปลอดภัย
 • จัด ทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนการประสานงานองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้าน ความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership : GRPS) ทั้งในและต่างประเทศ
 • ศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจราจรและอุบัติเหตุเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 • จัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
 • เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้านการจราจรและ อุบัติเหตุ
 • ให้คำปรึกษา ดำเนินงานด้านสถิติวิจัย

 • ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรทั้งหมดบนโครงข่ายทางหลวง เพื่อแนะนำบริเวณที่ควรดำเนินการปรับปรุงพัฒนา โครงข่าย
 • ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรและระบบอำนวยความ ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ
 • ศึกษาบริเวณที่มีปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ รวมทั้งศึกษา พฤติกรรมผู้ใช้ทางเพื่อกำหนดกลยุทธ์และมาตรการแก้ไข
 • ศึกษา ผลกระทบอันเนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาทางหลวง (Roadside Environment Impacts) เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนและสังคมโดยรวม
 • จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย โดยประมวลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเพื่อปรับกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
 • ให้คำปรึกษา ดำเนินการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง

 • ศึกษา กำหนดวิธีการ จัดทำคู่มือการตรวจสอบความ ปลอดภัยบนทางหลวงและจุดเชื่อมต่อเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในโครงการ ก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทาง
 • จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวงให้สอด คล้องกับการพัฒนาของประเทศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ
 • ประสานความร่วมมือกับสถาบันด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการจราจร

 • ศึกษาพัฒนา กำหนดมาตรฐาน ออกแบบ อุปกรณ์และระบบควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล
 • จัดทำคู่มือแนะนำการติดตั้งและการใช้เครื่องหมายควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
 • ให้คำปรึกษา ดำเนินการออกแบบอุปกรณ์ควบคุม การจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย