ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย
  • โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง    ​​

​  

 

 

  • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน สำหรับกรมทางหลวง (ระยะที่1)(HSMS1)

 

 

  •