ปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง

http://bhs.doh.go.th/files/Jolagram/63/May63.pdf