Safety Research

 

  • โครงการศึกษาเพื่อกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการดำเนินการใดๆในพื้นที่เขตทางหลวง  

  1. รายงานฉบับสมบูรณ์

  2. รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร

  3. มาตรา 47 วรรค 2

  4. มาตรา 48 วรรค 2

  • โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง    ​​​

 

 

  • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน สำหรับกรมทางหลวง (ระยะที่1)(HSMS1)

 

 

  •