กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 2559

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคจัดโครงการ “กรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” แจกจ่ายน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศประสบปัญหาอย่างรุนแรง ทำให้ประชาชนในหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ทล. จึงได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ “กรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ซึ่งได้ดำเนินการเป็นปีที่ 11 โดยร่วมกันแจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ผ่านหน่วยงานในภูมิภาคของ ทล. ได้แก่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง สามารถดูแลพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนี้ หน่วยงานในภูมิภาคของ ทล. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสรรรายชื่อหมู่บ้านที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือได้ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ทล. ได้ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)