วญป เป็นประธานประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง(ระยะที่2)

   วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559  มีการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง(ระยะที่2) โดยท่าน วญป เป็นประธาน