เริ่ม12โค้งลดอุบัติเหตุ50% "รายงานวันจันทร์" ยกระดับมาตรฐานทางหลวงยุค 4.0

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1013889  

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 24 ก.ค. 2560 05:45
 

    เพราะสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาจากสภาพกายภาพของถนนกรมทางหลวง ในฐานะที่รับผิดชอบถนนทางหลวง จึงมุ่งพัฒนางานทางด้านความปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด รายงานวันจันทร์วันนี้ คุณสุจิณ มั่งนิมิตผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย (ผสป.) กรมทางหลวง จะมาชี้แจงเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยทางหลวง 4.0มาตรการใหม่ล่าสุดของกรมทางหลวง

ถาม-มาตรฐานความปลอดภัยทางหลวง 4.0 คืออะไร

สุจิน-สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563 โดยกำหนดลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ในส่วนประเทศไทย กรมทางหลวงจึงได้ทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (ระยะที่ 1) ด้วยการประเมินดัชนีความปลอดภัยกายภาพทางหลวง(Road Assessment Index : RAI) เริ่มที่ทางหลวงเลข 1 - 3 หลักระยะทาง 4,000 กม. ประเมินปัจจัย 9 ข้อ อาทิ ความกว้างของถนนทางโค้ง ป้ายเครื่องหมายฯ ถ้าพบทางหลวงที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะแก้ไขปรับปรุง จากการสำรวจพบว่า ทางหลวงที่แก้ไขแล้วสถิติอุบัติเหตุลดลงดังนั้นจึงได้เริ่มโครงการสู่ระยะที่2 บนทางหลวงหมายเลข 4 หลัก60,000 กม.ทั่วประเทศ

ถาม-ระยะที่ 2 ต่างจากระยะที่ 1 อย่างไร

สุจิน-ระยะทางที่ 2 เพิ่มปัจจัยการพิจารณาความปลอดภัยเป็น 22ข้อเช่น ความกว้างช่องจราจร ไหล่ทาง สิ่งกีดขวาง ราวกันอันตราย ประเภททางโค้ง ทางเชื่อมฯ วิธีการการสำรวจจะใช้รถยนต์ 2 คัน ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการสำรวจและประมวลผล RAI โดยให้เป็นระดับคะแนน ตั้งแต่ 1-5 ดาวพบว่า คะแนนการประเมินทางหลวง ระดับ 1-2 ดาว มี 20% ส่วนใหญ่เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ถนนทางโค้ง และลาดชัน จุดตัด ไม่มีสัญญาณไฟ ระดับ 3-5 ดาว มี 80% สภาพถนนดี แต่ยังขาดปัจจัยบางอย่างที่อาจไม่ปลอดภัย ทางกรมทางหลวงจะเร่งดำเนินการแก้ไขในส่วนของ 20% ก่อน

ถาม-การปรับปรุงแก้ไขจะเริ่มจากจุดไหนก่อน

สุจิน-จากจุดเสี่ยงอันตรายมากที่สุดได้แก่บริเวณทางโค้ง โดยคัดเลือกทางโค้งที่มีรัศมีโค้งน้อยกว่า 900 เมตร และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำซาก ภายในปี 2556-2558 รวม 159 แห่ง เริ่มนำร่องก่อน 12 แห่ง ได้แก่ 1.ทล.หมายเลข 12-0603 (น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว) เพชรบูรณ์ 2.ทล.118-0100 (เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว) เชียงใหม่ 3.ทล.210-0300 (วังสำราญ-วังสะพุง) เลย 4.ทล.216-0102 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก) 5.ทล.402-0101 (โคกกลอย-หมากปรก) ภูเก็ต 6.ทล.1035-0102(สำเภาทอง-สันติสุข) ลำปาง 7.ทล.1092-0100 (ปง-ปัวดอย)พะเยา 8.ทล.2095-0100 (พรเจริญ-โซ่พิสัย) บึงกาฬ 9.ทล. 3199- 0102 (ช่องสะเดา-ศรีสวัสดิ์) กาญจนบุรี 10.ทล.4018-0200 (ไม้เสียบ-หัวถนน) พัทลุง 11.ทล. 4029-0100 (กะทู้-ป่าตอง) ภูเก็ต 12.ทล.4034-0111 (ปากน้ำกระบี่-เขาทอง) กระบี่ ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขจะใช้งบประมาณ ปี 2561 ดำเนินการรวม 4,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะติดตามผลเป็นระยะ โดยตั้งเป้าจะลดอุบัติเหตุ 50% ภายใน 10 ปี ยกระดับมาตรฐานทางหลวงเทียบเท่าสากลภายใน 20 ปี