รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 30 : Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)

รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 30 : Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ระหว่างวันพุธที่ 26 - วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา

 

https://web.parliament.go.th/view/63/APPF30/EN-US