ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมประชุมกับผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA)

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมประชุมกับผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA) รับฟังความก้าวหน้า การดำเนินการ ภายใต้โครงการ The Project on Capacity for Road Traffic Safety Institutions and Implementation in the Kingdom of Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการศึกษามาตรการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่องบนทางหลวง