ก.ไอซีที เผยร่างแผนปฏิบัติการ e-Government หวังรวมบริการภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556
          นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึง ความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนว่า ตามที่ประเทศไทยโดยกระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN e-Government Strategic Action Plan) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางและแผนการดำเนินงานร่วมกันสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
          เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีสาระสำคัญที่ครบถ้วน สอดคล้องกับบริบทการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ กระทรวงไอซีทีจึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน Workshop on Developing ASEAN e-Government Strategic Action Plan เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 5 ประเทศประกอบด้วย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์และเวียดนาม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของเค้าโครงร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีกรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)Governance Provision Plan คือการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย และกิจกรรมสำคัญ (Milestone) เพื่อเป็นแนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนสำหรับใช้พัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2)Online Service Component คือการกำหนดแอพพลิเคชั่นบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ควรดำเนินการจำนวน15 บริการ แบ่งเป็นบริการด้านการทะเบียน(Registration) บริการด้านการขออนุญาตและใบรับรอง (Permits and License) บริการด้านภาษีอากร (Revenue Generating) และบริการตอบแทนสังคม (Social Returns)
          3) Telecommunication Infrastructure กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ทั้งในด้านคุณภาพของโครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม 4)Laws and Regulation คือการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ5)Human Capital Development เน้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ระดับการเรียนรู้ด้านไอซีที ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่จะยอมรับร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน
          "แผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนที่จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นกรอบการดำเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมาชิกอาเซียนในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคล เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริการของแต่ละประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกัน อันจะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อไปสำหรับในประเทศไทยกระทรวงไอซีทีจะจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ และประเด็นข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยควรจะต้องเร่งดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบ รวมทั้งจัดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของภาคเอกชนที่มีต่อการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากทุกภาคส่วนมาใช้ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ต่อไป" นายไชยยันต์กล่าว