กระทรวงคมนาคมจัดโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน “ปณิธานความดี ปีมหามงคล”

กระทรวงคมนาคมจัดโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเบื้องพระยุคลบาท

นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์  ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ตามโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายวรเดช  หาญประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่างปี 2558 - 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีวาระอันมงคลเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี โดยในปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในปี 2559 เป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 5 เมษายน 2559 นอกจากนี้ ในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560

 

กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังงานของแผ่นดิน “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรีแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ด้วยการมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีที่ริเริ่มจากตนเองและขยายผลไปสู่องค์กรและสังคม ตลอดจนเพื่อสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศไทย ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานความดีของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี โดยสามารถตั้งปณิธานความดีผ่านเว็บท่าคมนาคม  http://eservice.mot.go.th/MotPanithanD  ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ “ปณิธานความดี” คือ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของตัวเราที่จะกระทำสิ่งดี ๆ ด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการทำความดีตามปณิธานความดีนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และจะส่งผลในทางอ้อมให้เกิดการรังสรรค์สังคม โดยเฉพาะหากทำอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ก็จะสามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศต่อไปได้

 

                                                                                                        "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

 

ที่มา, ผู้เสนอ : กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่มา: http://www.thaigov.go.th