สำนักอำนวยความปลอดภัย

สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งทางด้านงานความปลอดภัยทางถนน และพร้อมที่ก้าวไปกับความนำสมัยของเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อสภาพถนนและสังคม ของประเทศไทย เพื่อให้บริการผู้ใช้ถนนอย่างเท่าเทียม สะดวก และปลอดภัย โดยอาศัยการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการทำงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง โดยคำนึงถึงประชาชนและส่วนรวม

 

 

QR code เวปสำนักอำนวยความปลอดภัย