โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project)

 

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556          ฐกร
          โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project) คือโครงการพัฒนาทางหลวงที่จะเชื่อมโยงการเดินทางติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกอาเชียนเข้าด้วยกัน มีจำนวนทั้งสิ้น 23 เส้นทาง มีระยะทางรวมราว 38,000 กิโลเมตร และยังพยายามที่จะจัดทำมาตรฐานทาง หลวงของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกัน เช่น การใช้ป้ายจราจร สัญญาณไฟและระบบหมายเลขทางหลวง เป็นต้น เพื่อรองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ขยายโอกาสและลู่ทางการค้า รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
          โครงการทางหลวงอาเซียนมีที่มาจากการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งของอาเซียน (ASEAN Transport Mimister-ATM) ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยได้เสนอต่อที่ประชุมว่าควรยกระดับความสำคัญของการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงของประเทศสมาชิกให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้กระทรวงคมนาคมของไทยจึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำร่างรายงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนกันยายน 2540 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียน และมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงานโครงการนี้ระหว่างปี 2541-2542 ผ่านการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย เวียดนาม บรูไน และเวียดนาม ตามลำดับ ซึ่งต่อมาในการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2542 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโครงการทางหลวงอาเซียน (Ministerial of Understanding on the Development of ASEAN Highway Network Project-MU) อย่างเป็นทางการ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงอาเซียนออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
          ระยะที่ 1 (ปี 2543) กำหนดโครงข่ายทางหลวงอาเซียนและเส้นทางที่กำหนดให้เป็นเส้นทางขนส่งผ่านแดนระหว่างประเทศให้แล้วเสร็จ
          ระยะที่ 2 (ปี 2547) ทางหลวงที่กำหนดเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศจะได้รับการปรับปรุงอย่างน้อยเป็นถนนมาตรฐานชั้น 3 (ถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร) พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนเส้นทางเหล่านั้นแล้วเสร็จ มีการก่อสร้างถนนช่วงที่ขาดตอน และเปิดดำเนินการจดผ่านแดนทั้งหมด
          ระยะที่ 3 (ปี 2563) ทางหลวงที่กำหนดเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศจะได้รับการปรับปรุงอย่างน้อยเป็นถนนมาตรฐานชั้น 1 หรือชั้นพิเศษ (ถนนลาดยางหรือคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร หรือมากกว่า) ซึ่งสามารถรองรับการสัญจรได้มากกว่า 8,000 คันต่อวัน แต่สำหรับเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรต่ำและไม่เป็นโครงข่ายหลักยินยอมให้ก่อสร้างเป็นถนนมาตรฐาน ชั้น 2 ได้ ระยะทางประมาณ 18,953 กิโลเมตร