ดร.สืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา รอง2 และ นายสมยงค์ อันทามา วมป. เป็นตัวแทนสำนักฯ เข้าร่วมงานสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

           วันนี้ (20 ก.ย.60) ดร.สืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย และ นายสมยงค์ อันทามา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน  เป็นตัวแทนสำนักอำนวยความปลอดภัย เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแบบองค์รวม”  ณ ห้อง บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

            สำหรับงานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลผลและสรุปผล เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป