อบจ.หนุนสะพานเลียบทะเลช่วยลดปัญหาจราจรเมืองชล
มติชน ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
          นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี กล่าวว่า ตัวเมืองชลบุรีมีปัญหาการจราจรติดขัดมากในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและเย็น แม้มีสะพานเลียบชายทะเลเพื่อลดปัญหา แต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ขาดช่วงศาลารวมใจชล-ศูนย์บำบัดน้ำเสีย อบจ. ล่าสุด กรมโยธาธิการอนุมัติงบประมาณปี 2557 แล้ว 600 ล้านบาท ยังขาดช่วงศูนย์บำบัดน้ำเสีย อบจ.-ถนนสายคีรีนคร บริเวณแยกนิจจา ใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท หวังว่าปี 2558 กรมโยธาธิการจะสนับสนุน หากมีปัญหา อบจ.อาจอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ
          "ต้องเร่งสร้างสะพานเลียบชายทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต นอกจากนี้ยังขาดช่วงเชื่อมต่อจากสะพานเลียบทะเลเขตเทศบาลตำบลบางทราย ไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อเชื่อมต่อถนนสุขุมวิท ซึ่งต้องประสานงานของบดำเนินการจากหน่วยงานของรัฐบาล จะส่งผลดีต่อด้านการจราจร และ การท่องเที่ยวของ จ.ชลบุรี